Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภูผาแดง...<<อ่านต่อ>>..

วันที่ 25 ก.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองได้เรียกประชุมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์หมูดำในเกษตรกรรายย่อย เพื่อขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model "ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จำนวน 8 ราย เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป ...<<อ่านต่อ>>..

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูและ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านลาดใต้ บ้านลาดใต้ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...<<อ่านต่อ>>

วันที่ 14 ก.ย. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ บ้านโนนสว่าง ม.10 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ...<<อ่านต่อ>>...

วันที่ 13 ก.ย. 2561 สนง.ปศุสัตว์ อ.โนนสัง ร่วมกับองค์การบริหารส่่วนตำบลปางกู่ ออกให้บริการผ่าตัด~ทำหมันสุนัข,แมวโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อรักษาสถานภาพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยผ่าตัด~ทำหมันสุนัขเพศเมีย 21ตัว เพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 1 ตัว รวม 30 ตัว ...<<อ่านต่อ>>..