Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูโดยนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองและเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจสุขภาพสัตว์,มอบหญ้าแห้ง, เวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เอ่อท่วมพื้นที่ ม.3,4 ต.หนองบัวใต้ ม.3  ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง มีโคกระบือเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 20 ราย โค 44 ตัว กระบือ 45 ตัว..<<อ่านต่อ>>

   วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดฝึกการอบรมเกษตรกร ณ.โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีนายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตโคลูกผสมวากิว..<<อ่านต่อ>>..

         เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศอ.นากลาง ได้รับมอบหมายจาก ปศจ.นภ. ให้สุ่มตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูทั้งหมด ๕ ฟาร์ม  สุ่มตรวจ ๕๐ ตัวอย่างจากสุกร ๒,๕๐๐ ตัว ผลเป็นลบทั้งหมด..<<อ่านต่อ>>..

    เมื่อวันนี้ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกเก็บตัวอย่าง Boot swab ฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ตามกิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่าในสัตว์ปีกพันธุ์ฯ ...

    เมื่อวันนี้ 29 พฤษภาคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายวันชัย ธรรมมา   สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างระบบเครือข่ายเข้มแข็ง "5ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" แปลงนายอ่อน อาสาธง  เลขที่ 53 ม.4 บ้านแสงอรุณ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา กลุ่มเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้านของอำเภอสุวรรณ จำนวน 16 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนกันและภาคบ่ายได้ร่วมจัดทำโครงการการสร้างเครือข่าย , โครงการแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้าง , โครงการแก้ไขปัญหาน้ำทำกิน ด้านการเกษตร...<<อ่านต่อ>>...