1. แผนการพัฒนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู รอบ 2/2563

 >>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 2/2563
  - ไฟล์ Excel

      - ไฟล์ PDF 

NEW 2. ผลการดำเนินการพัฒนาผู้ใต้รอบ 2/2563  

               2.1 ) แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD

     - ไฟล์ Excel

     - ไฟล์ PDF

2.2) แบบฟอร์มสัญญาณผล HRD

     - ไฟล์ Excel

     - ไฟล์ PDF

2.3) การวางแผน

     - รายงานการประชุม

2.4) ขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

     2.4.1) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างหน่วยงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ลาดตระเวน

            1) แผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการฯ 

                               - แผนการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานฯ สำหรับข้าราชการ<< ไฟล์ 1 >> . .. << ไฟล์ 2 >>

                         - แผนการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานฯ สำหรับพนักงานราชการ 

              2) การดำเนินการตามโครงการฯ

                                1 ) หนังสือขออนุมัติโครงการฯ

                      2) หนังสือเชิญเข้าร่วมศึกษางานตามโครงการฯ

                               3) รายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
                              4) ภาพกิจกรรม

            3) ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินโครงการ

                       การประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ

                        - แบบประเมินสำหรับข้าราชการ  

                                   - แบบประเมิน สำหรับพนักงานร้านผลราชการ 

                   4) การแสดงผลและการนำไปใช้ประโยชน์