แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ1/2563

 1. แผนพัฒนาบุคลากร HRD(IDP) รอบ ที่1/2564 

                    --> ไฟล์ excel
              --> ไฟล์  HRD PDF >> ไฟล์ตรวจสอบรายชื่อ 

  **NEW **2. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2564

                                        ) แบบฟอร์มสรุปผล HRD

               - ไฟล์ excel

                 ไฟล์ PDF

           2) หลักฐานการวางแผน

                    - รายงานการประชุม

                    - แผนการสอน

                             --> แผนการสอนข้าราชการ

                             --> แผนการสอนพนักงานราชการ

           3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานของหน่วยงาน

               โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์”

                 3.1) แผนการจัดกิจกรรมสอนงานตามโครงการฯ

                     3.2) หลักฐานการดำเนินการตามโครงการฯ

                                1) หนังสือขออนุมัติโครงการฯและโครงการฯ

                                2) รายงานการประชุม แจ้งแผนกลุ่มเป้าหมายเข้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

                     3.3) ผลการดำเนินโครงการ

                             1) ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

                       2) บันทึกผลสรุปบทเรียนจากการสอน

                       3) ผลการจัดกิจกรรม การสอนงาน “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์”

                       4) การประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
                                         --> แบบประเมินผลข้าราชการ
                                         --> แบบประเมินผลพนักงานราชการ

                       5) ภาพกิจกรรม

                     3.4) การประเมินผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์
                                   --> แบบประเมินผลและการนำไปใช้ประโยชน์ข้าราชการ
                                          --> แบบประเมินผลและการนำไปใช้ประโยชน์พนักงานราชการ