แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2/2564

     1. แผนพัฒนาบุคลากร HRD(IDP) รอบ ที่ 2/2564 

               --> แผนฯ ไฟล์ excel
              --> แผนฯ ไฟล์ PDF

              ---> ไฟล์ตรวจสอบรายชื่อ PDF

 NEW 2. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2564

                                 )แบบฟอร์มสรุปผล HRD

               - ไฟล์excel

                 ไฟล์ PDF

          2) หลักฐานการวางแผน

            - รายงานการประชุม

         - แผนการสอน

                     3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานของหน่วยงาน โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 "การใช้งานระบบการบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)"

                3.1) แผนการจัดกิจกรรมสอนงานตามโครงการฯ

                      3.2) หลักฐานการดำเนินการตามโครงการฯ

                           1) หนังสือขออนุมัติโครงการฯและโครงการฯ

                      2) รายงานการประชุม แจ้งแผนกลุ่มเป้าหมายเข้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

                     3.3) ผลการดำเนินโครงการ

                             1ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

                       2บันทึกผลสรุปบทเรียนจากการสอน

                       3)ผลการจัดกิจกรรม การสอนงานการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 "การใช้งานระบบการบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)"

                        4) การประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ "การใช้งานระบบการบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)"

                       5) ภาพกิจกรรม

                     3.4) การประเมินผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์