1. การรายงานสัตว์ป่วยโรคอะนาพลาสโมซีสในโคนมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2557 นายกฤษณะ ผลไสว และ นายรัชภูมิ เขียวสนาม ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0116(4)-017 >>รายละเอียด.....

2. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นายรัชภูมิ เขียว และ สนาม นายกฤษณะ ผลไสว ทะเบียนวิชาการเลขที่  60(2)-0116(3)-018>>รายละเอียด.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. การศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซีสทางซี่รั่มวิทยาในโคนมใน
      จังหวัดหนองบัวลำภูระหว่างปี 2552-2556

  2. การสำรวจความชุกการติดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารโคและกระบือในพื้นที่
      จังหวัดบึงกาฬปี 2556