>> กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
>> ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
>> ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ 

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ฯ 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1

>> รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

>>.ตรวจสุขภาพม้าประจำปี 2557

>>.การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ฯอ.นากลาง

>>.วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

>>.สนง.ปศจ.นภ.รับรางวัล rabies

>>.ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ

>>.ออกหน่วย พอ.สว. ประจำเดือน ต.ค.56

>> จัดประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก (H7N9) ระดับจังหวัด 

>> วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฯ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู