NEW... ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู....

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

NameJob191064 01

NameJob191064 02

NameJob191064 03