ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล