ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายณฐรัช ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือแนวการการปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสรุปเป็นวิธีการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ โดยมีคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และด้านข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ ปศุสัตว์อำเภอนากลาง ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโนนเมือง อำเภอนากลาง

หมวดหมู่รอง