วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายณฐรัช ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือแนวการการปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสรุปเป็นวิธีการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ โดยมีคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และด้านข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณคูหา มอบหมายให้ นางสาววรัมพร บริบูรณ์ จ้างเหมาบริการด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคฯ ออกปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ในสัตว์ปีก และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.กุดผึ้ง และหมู่ 1,7,8,9 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จำนวนเกษตรกร 21 ราย

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ ปศุสัตว์อำเภอนากลาง ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโนนเมือง อำเภอนากลาง

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ จัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีไถ่ชีวิต และมอบโคแก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ. คอกกลางกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี อำเภอสุวรรณคูหา ม. 7 บ.หนองกุงใต้ ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา

หมวดหมู่รอง