ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
           - ประกาศ
            - ประกาศราคากลาง
            - คุณลักษณะเฉพาะ  แผ่น1แผ่น2 แผ่น3
            - เอกสารประกวดราคา


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  --> ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  --> 
อกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  --> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานยานพาหนะและขนส่ง
  --> ราคากลาง

  >> ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  >>ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานยานพาหนะและขนส่ง 
  >> ราคากลาง 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>> ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราดาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic e-bidding : e-bidding) 
>> 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2560 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิต/กิจกรรม ด้านพืช/กิจกรรมด้านการประมง กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน ๒๐๐ ครอบครัว

>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2560 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิต/กิจกรรม ด้านพืช/กิจกรรมด้านการประมง กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 200 ครอบครัว 
>> ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราดาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic e-bidding : e-bidding) 

>> ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อตามโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิต/กิจกรรม ด้านพืช/กิจกรรมด้านการประมง กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 200 ครอบครัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  19  รายการ (งบประมาณ 1,750,000 บาท)
>> ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  6  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (Electronic e-bidding : e –didding)  (งบประมาณ 755,000 บาท) 


>> ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 
>>ร่างเอกสาร e-bidding โครงการส่งเสริมสินค้าการเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน และเพิ่มสารไอโอดีนนักเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   1. ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรเวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 
   2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันและเพิ่มสารไอโอดีนแก่เด็กนักเรียน
   3. ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

 

**************************************************

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ประกวดราคาซื้อ วัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สร้างโรงเรือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
 >> ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อ วัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สร้างโรงเรือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)