- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566 

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566 

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2566

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2566