วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกร ดังนี้

     - เวลา08.00 น. : ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง "นาวังโมเดล" โดยการตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู จำกัด ชมการสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก และตรวจเยี่ยมเกษตรกรโคนมฟาร์มต้นแบบการใช้อาหารสัตว์ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก (อรจิราฟาร์ม) ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


       - เวลา 14.00 น. และรับฟังปัญหากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่งวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแค เพื่อพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ร่วมกับผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู