วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม  พระราชดำริ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเเละกุดดู่พาเจริญ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู