สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)