งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประจำเดือนมกราคม 2566  
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2565 

- รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2565