เอกสารที่จัดทำเผยแพร่

  1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดหนองบัวลำภู  ฐิตินันท์ วิเศษวงศา,มังกร บุญคำ