เอกสารทำเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 >> การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดหนองบัวลำภู  ของ นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา และ 2.นายมังกร บุญคำ