โครงการจัดซื้อโคเนื้อเพศเมียในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

>>ประกาศ
**********************

>> ประกาศจังหวัดหรนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคเพศเมียในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   1. ประกาศ

   2. เอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

   3. TOR

   4. คุณลักษณะเฉพาะ

   5. ราคากลาง 

   6. แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

>>ร่างประกาศ

  1. ประกาศราคาซื้อโคเพศเมียในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธี e-bidding

  2. ร่าง TOR

  3. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

  4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

  5. ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

  6. แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

  7. ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคเพศเมียโครงการจัดซื้อโคเนื้อเพศเมียในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบฯ2563