ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงผลิตอาหารข้นสำเร็จรูป TMR พร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 2 รายการ) จำนวน 1 หลัง ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

NEW  

               1.ประกาศเชิญชวน TMR

               2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์

               3.คุณลักษณะเฉพาะโรงผลิตอาหาร TMR

               4. แบบแปลนอาคาร 1

               5.แบบแปลนอาคาร 2

               6.แบบ บก.01 งานก่อสร้าง

               7.ปร.4

               8.ปร.5

               9.ปร.4 TMR

               10.แบ่งงวดงานงวดเงิน TMR