ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
NEW

1 ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ

3. คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตร ฯ

4.รายละเอียดกำหนดราคากลาง

5. แบบ บก.06 เปิดเผยราคากลาง