ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ ส่งเสริมการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่  ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. วัสดุการเกษตร

2. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

3. วัสดุก่อสร้าง

4. วัสดุการเกษตร

5. วัสดุเวชภัณฑ์