การขับเคลื่อนโยบายของกรมปศุสัตว์DLD-C ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู   
2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 การดำเนินการรอบที่ 1/2566 

 3. การประชุม 

       1) ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน

          - รายงานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566

          - ภาพการประชุมประจำเดือนฯ ครั้ที่ 1/2566

        2) การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co- ordinator DLD-C) 

          - หนังสือเชิญประชุมฯ และระเบียบวาระการประชุม

         - รายงานการประชุมฯ DLD-C ครั้งที่1/2566

       รายงานการประชุมฯ DLD-C ครั้งที่2/2566

         - รายงานการประชุมฯ DLD-C ครั้งที่3/2566

          - รูปภาพประกอบการประชุมฯ  

  4. ผลลัพธ์การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ 

            - เอกสารรายงานผลลัพธ์การดำเนินการขับเคลื่อนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ

            - ภาพประกอบการดำเนินงานผลลัพธ์ฯ  

  ♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦...♦♦....♦♦......♦♦... 


การดำเนินการรอบที่ 2/2566  

-->แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C).ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู รอบการประเมิน 2/2566 

      - รายละเอียดแผนฯ

--> การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co- ordinator DLD-C) 

      1. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่4/2566 

          - หนังสือเชิญประชุม 

          - รายงานการประชุม

          - ภาพถ่ายประกอบการประชุม

      2. ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566 

          - หนังสือเชิญประชุม

          - รายงานการประชุม 

          - ภาพถ่ายประกอบการประชุม 
 

      3. ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2566 

          - หนังสือเชิญประชุม

          - รายงานการประชุม 

          - ภาพถ่ายประกอบการประชุม 

      4. ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม ครั้งที่ 7/2566 

          - หนังสือเชิญประชุม

          - รายงานการประชุม 

          - ภาพถ่ายประกอบการประชุม 

       

      5. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2566 

         - หนังสือเชิญประชุม

         - รายงานการประชุม 

         - ภาพถ่ายประกอบการประชุม 

        6. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 9/2566  

         - หนังสือเชิญประชุม

         - รายงานการประชุม 

         - ภาพถ่ายประกอบการประชุม 

 ---> สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์     
(
DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการดำเนินงานตามแผนงาน รอบที่ 2/2566 ( จำนวน 8 แผนงาน)


 --->  สรุปรายงานผลการดำการเสนอกรมปศุสัตว์  (Key Success Factor)

      »สรุปผลการดำเนินการ การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมที่3
        » สรุปผลการดำเนินการ การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมที่4
        » สรุปผลการดำเนินการ การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมที่5
        » สรุปผลการดำเนินการ การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมที่6