การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

           รอบที่ 1 /2567

               1. คำสังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ 
               
 (DLD Co-ordinator : DLD-C)ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู

 
          2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

               ♦ 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ 

                     - รายงานการประชุมครั้งที่1/2567
 
                   
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567 
               
- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 
               
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2567 
               - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2567
             4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
               
4.1 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ "ปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารโคนม เพื่อลดต้นทุนการผลิต "นาวัง โมเดล" "
                       
4.2 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ "ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กระบือสายพันธุ์ดีจังหวัดหนองบัวลำภู"
                       
4.3 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ "บูรณาการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย และนำเข้าถูกกฎหมาย"

                   5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ 
                    5.1 หนังสือเชิญประชุม DLD-C ฯ ครั้งที่ 1/2567 
                         - ภาพประกอบการประชุมครั้งที่1/2567 
                    5.2 หนังสือเชิญประชุม DLD-C ฯ ครั้งที่ 2/2567 
                         ภาพประกอบการประชุมครั้งที่2/2567

                    5.3หนังสือเชิญประชุม DLD-C ฯ ครั้งที่ 3/2567 
                         -  ภาพประกอบการประชุมครั้งที่ 3/2567
                    5.4 หนังสือเชิญประชุม DLD-C ฯ ครั้งที่ 4/2567 
                         -  ภาพประกอบการประชุมครั้งที่ 4/2567     
                    5.5   หนังสือเชิญประชุม DLD-C ฯ ครั้งที่ 5/2567 
                         - ภาพประกอบการประชุมครั้งที่ 5/2567 

                     6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ
                   
 6.1 รูปภาพประกอบการดำเนินงาน กิจกรรม "ปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารโคนม เพื่อลดต้นทุนการผลิต "นาวัง โมเดล" "
                     6.2 รูปภาพประกอบการดำเนินงาน กิจกรรม "ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กระบือสายพันธุ์ดีจังหวัดหนองบัวลำภู"
                     6.3 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน กิจกรรม  "บูรณาการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย และนำเข้าถูกกฎหมาย"