วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  มอบหมายให้นายณฐรัช ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น