วันที่  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณฐรัช  ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนางสาวศรวณีย์  พันธุ์สุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มฯเพื่อการกำหนดเป็นจุดดูงานของคณะรัฐมนตรี ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2666